Αποποίηση ευθυνών κερδών, Ειδοποίηση απορρήτου και cookie

Αποποίηση Ευθυνών

Σε αυτή τη σελίδα θα βρείτε μερικά σημαντικά σημεία που πρέπει να γνωρίζετε κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Θα πρέπει να διαβαστεί επιπρόσθετα στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών Με την πρόσβαση σε αυτόν τον Ιστότοπο, δηλώνετε ότι έχετε ήδη διαβάσει, αναγνωρίσει και συμφωνήσει ότι δεσμεύεστε από τους Όρους και Προϋποθέσεις Παροχής Υπηρεσιών, όπως εκδόθηκαν από Αξιόπιστα σήματα

Αξιόπιστα σήματα, με το παρόν αποποιείται όλες τις εγγυήσεις σχετικά με οποιεσδήποτε υπηρεσίες και πληροφορίες παρέχονται στον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων όλων των σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, τίτλου και μη παραβίασης εκτός από εκείνες τις εγγυήσεις που υπονοούνται και δεν μπορούν να εξαιρεθούν, περιορισμοί ή τροποποιήσεις σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους. Δεν κάνουμε καμία δήλωση σχετικά με την καταλληλότητα των υπηρεσιών ή των πληροφοριών που παρέχονται στον Ιστότοπο για οποιονδήποτε σκοπό. Όλες οι υπηρεσίες και οι πληροφορίες παρέχονται «ως έχουν» χωρίς καμία εγγύηση κανενός είδους, ρητή ή σιωπηρή. Δεν εγγυόμαστε ότι οι υπηρεσίες και οι πληροφορίες θα παρέχονται τακτικά, αδιάκοπα ή χωρίς σφάλματα, ότι τα ελαττώματα θα διορθωθούν ή ότι ο ιστότοπος είναι απαλλαγμένος από ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία. Δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν αποτυχίες επικοινωνίας, παραμορφώσεις ή καθυστερήσεις κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας μας.

Η πρόσβαση υπόκειται σε τοπικούς περιορισμούς

Ενώ ίσως διαμένετε σε διαφορετική χώρα, αυτός ο ιστότοπος δεν απευθύνεται σε κάποια συγκεκριμένη δικαιοδοσία και εισέρχεστε σε έναν παγκόσμιο ιστότοπο. Τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που αναφέρονται σε αυτόν τον ιστότοπο υπόκεινται σε νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις και ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα σε όλες τις δικαιοδοσίες. Τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που αναφέρονται σε αυτόν τον ιστότοπο εμφανίζονται με βάση ορισμένες εγγραφές σε σχετικές δικαιοδοσίες σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με τον κίνδυνο και τις χρηματοοικονομικές επενδύσεις. Ωστόσο, ενδέχεται να υπάρχουν πρόσθετες απαιτήσεις ή διατυπώσεις που να απαγορεύουν την επένδυσή σας. Ως εκ τούτου, απαιτείται να ενημερώνεστε και να τηρείτε τυχόν τέτοιους περιορισμούς. Τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που αναφέρονται σε αυτόν τον ιστότοπο προορίζονται μόνο για διανομή σε εκείνες τις δικαιοδοσίες, όπου επιτρέπεται η προσφορά τέτοιων προϊόντων και υπηρεσιών.

Προϊόντα και Υπηρεσίες

Αυτός ο ιστότοπος περιγράφει Αξιόπιστα σήματα δυνατότητες και είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Κανένα από το υλικό που περιέχεται σε αυτόν τον ιστότοπο δεν προορίζεται να συνιστά προσφορά για πώληση ή πρόσκληση ή πρόσκληση για προσφορά για αγορά οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας που παρέχεται από Αξιόπιστα σήματα ή οποιαδήποτε από τις θυγατρικές της και δεν πρέπει να γίνεται επίκληση σε σχέση με οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση. Αυτός ο ιστότοπος δεν παρέχει συγκεκριμένες επενδυτικές συμβουλές και δεν λαμβάνει υπόψη τις επενδυτικές ανάγκες οποιουδήποτε συγκεκριμένου επενδυτή ή επενδυτών. Τίποτα σε αυτόν τον ιστότοπο δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως επενδυτική, φορολογική, νομική ή άλλη συμβουλή.

Πραγματοποιήστε τη δική σας ανεξάρτητη επαλήθευση γεγονότων και δεδομένων. Οι πληροφορίες που δημοσιεύουμε έχουν ληφθεί από ή βασίζονται σε πηγές που πιστεύουμε ότι είναι ακριβείς και πλήρεις. Αν και έχει ληφθεί εύλογη προσοχή, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ακρίβεια ή την πληρότητα οποιασδήποτε πληροφορίας δημοσιεύουμε. Τυχόν απόψεις που δημοσιεύουμε μπορεί να είναι εσφαλμένες και μπορεί να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή. Θα πρέπει πάντα να πραγματοποιείτε τη δική σας ανεξάρτητη επαλήθευση γεγονότων και δεδομένων πριν λάβετε οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση.

Ζητήστε επαγγελματική συμβουλή εάν απαιτείται. Εάν δεν είστε σίγουροι για οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση, θα πρέπει να αναζητήσετε έναν επαγγελματία οικονομικό σύμβουλο.  Αξιόπιστα σήματα δεν είναι εγγεγραμμένος επενδυτικός σύμβουλος και δεν παρέχουμε επενδυτικές συμβουλές ή συστάσεις. Επίσης δεν ρυθμιζόμαστε από την Αρχή Οικονομικής Συμπεριφοράς.

Προειδοποίηση κινδύνου

Προηγούμενες επιδόσεις οποιουδήποτε Αξιόπιστα σήματα Οι διαχειριζόμενοι δείκτες δεν αποτελούν οδηγό για τις μελλοντικές επιδόσεις. Η αξία των τίτλων και τυχόν εισόδημα που δημιουργείται από αυτούς μπορεί να μειωθεί αλλά και να αυξηθεί. Υπάρχουν σημαντικοί κίνδυνοι που συνδέονται με τις επενδύσεις σε προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχονται από Αξιόπιστα σήματα. Οι διακυμάνσεις στις συναλλαγματικές ισοτιμίες μπορεί να έχουν θετική ή αρνητική επίδραση στην αξία των χρηματοοικονομικών μέσων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα. Ορισμένες επενδύσεις, ιδίως εναλλακτικά κεφάλαια και αναδυόμενες αγορές, ενέχουν βαθμό κινδύνου άνω του μέσου όρου και θα πρέπει να θεωρούνται μακροπρόθεσμες. Τα παράγωγα μέσα ενδέχεται να ενέχουν υψηλό βαθμό κινδύνου. Διαφορετικοί τύποι κεφαλαίων ή επενδύσεων παρουσιάζουν διαφορετικούς βαθμούς κινδύνου.

Απαιτούμενη αποποίηση ευθύνης από την κυβέρνηση των ΗΠΑ

Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Συμβάσεων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και οι συναλλαγές δικαιωμάτων προαίρεσης έχουν μεγάλες πιθανές ανταμοιβές, αλλά και μεγάλο δυνητικό κίνδυνο. Πρέπει να γνωρίζετε τους κινδύνους και να είστε πρόθυμοι να τους αποδεχτείτε προκειμένου να επενδύσετε στις αγορές μελλοντικής εκπλήρωσης και δικαιωμάτων προαίρεσης. Μην κάνετε συναλλαγές με χρήματα που δεν έχετε την πολυτέλεια να χάσετε. Αυτό το έγγραφο δεν αποτελεί ούτε πρόσκληση ούτε προσφορά για αγορά/πώληση συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης ή δικαιωμάτων προαίρεσης. Δεν γίνεται καμία δήλωση ότι οποιοσδήποτε λογαριασμός θα ή είναι πιθανό να επιτύχει κέρδη ή ζημίες παρόμοια με αυτά που συζητούνται σε αυτόν τον ιστότοπο. Οι προηγούμενες επιδόσεις οποιουδήποτε συστήματος ή μεθοδολογίας συναλλαγών δεν είναι απαραίτητα ενδεικτικές των μελλοντικών αποτελεσμάτων. Εάν αποφασίσετε να επενδύσετε πραγματικά χρήματα, όλες οι αποφάσεις συναλλαγών θα πρέπει να είναι δικές σας. Δεν υπάρχουν εγγυήσεις ή βεβαιότητες στις συναλλαγές. Η αξιοπιστία των στρατηγικών συναλλαγών είναι μόνο σε πιθανότητες. Το εμπόριο περιλαμβάνει σκληρή δουλειά, ρίσκο, πειθαρχία και ικανότητα τήρησης κανόνων. Εάν αναζητάτε εγγυημένο εισόδημα, οι συναλλαγές δεν είναι για εσάς. Οι περισσότεροι άνθρωποι χάνουν χρήματα με τις συναλλαγές. Ένα σύστημα μπορεί να σας βοηθήσει να γίνετε συνεπείς, αλλά πρέπει να εμμείνετε στο σύστημα ΚΑΙ να αναπτύξετε τις ικανότητές σας ως έμπορος. Η ικανότητα να είστε πειθαρχημένοι και να ελέγχετε τα συναισθήματά σας είναι ακόμη πιο σημαντική από οποιουσδήποτε τεχνικούς δείκτες μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας έμπορος. Κανενα απο τα δυο("Αξιόπιστα σήματα”), ούτε οι εντολείς, τα στελέχη ή οι υπάλληλοί της είναι εγγεγραμμένοι επενδυτικοί σύμβουλοι ή μεσίτες/διαπραγματευτές. Συμμετέχοντας σε οποιοδήποτε υλικό που παράγεται από ("Αξιόπιστα σήματα”), συμφωνείτε ότι οι πληροφορίες που περιέχονται σε προορίζονται μόνο για εκπαιδευτικούς ή/και ενημερωτικούς σκοπούς και δεν πρέπει ποτέ να ερμηνεύονται ως εμπορικές ή επενδυτικές συμβουλές. Δεν υπάρχουν αξιώσεις ως προς την παρελθούσα, την παρούσα ή τη μελλοντική κερδοφορία των υπηρεσιών μας ή άλλων Αξιόπιστα σήματα Κατασκευάζονται συστήματα δεικτών και δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι το σύστημα θα προσφέρει κέρδη στους εμπόρους που χρησιμοποιούν το σύστημα και μπορεί πράγματι να προκαλέσει ζημίες σε αυτούς τους εμπόρους.

ΚΑΝΟΝΑΣ CFTC 4.41 – Η ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΚΕΡΔΗ Ή ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΠΩΛΕΙΑΣ. ΤΑ ΥΠΟΘΕΤΙΚΑ Ή ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΧΟΥΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ. ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΡΕΚΟΡ ΑΠΟΔΟΣΗΣ, ΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ. ΕΠΙΣΗΣ, ΕΦΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ ΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΟΥΝ ΥΠΟ-Η ΥΠΕΡΒΑΛΛΟΝ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ, ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ, ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑ, ΟΠΩΣ ΕΛΛΕΙΨΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ. ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΣΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΟ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ. ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΚΑΝΕΝΑΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΘΑ ΑΠΟΤΥΧΕΙ Ή ΠΙΘΑΝΕΤΑΙ ΝΑ ΕΠΙΤΥΧΕΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΚΕΡΔΗ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΣΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Ή ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ.

Απαιτούμενη δήλωση αποποίησης CFTC: 

Χρησιμοποιούνται υποθετικά ή προσομοιωμένα αποτελέσματα απόδοσης, αυτά έχουν ορισμένους εγγενείς περιορισμούς. Σε αντίθεση με ένα πραγματικό αρχείο απόδοσης, τα προσομοιωμένα αποτελέσματα δεν αντιπροσωπεύουν πραγματικές συναλλαγές. Επίσης, δεδομένου ότι οι συναλλαγές δεν έχουν πραγματοποιηθεί στην πραγματικότητα, τα αποτελέσματα μπορεί να έχουν υπο- ή υπερ-αντισταθμιστεί ως προς τον αντίκτυπο. Δεν γίνεται καμία δήλωση ότι οποιοσδήποτε λογαριασμός θα επιτύχει ή είναι πιθανό να επιτύχει κέρδη ή ζημίες παρόμοια με τα παραδείγματα που παρουσιάζονται. Να είστε προσεκτικοί και να ζητάτε τη συμβουλή ειδικευμένων επαγγελματιών. επικοινωνήστε με τον οικονομικό σας σύμβουλο, τον λογιστή ή τον πληρεξούσιό σας προτού ενεργήσετε για οποιαδήποτε από αυτές τις πληροφορίες. Χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε από το υλικό που αναπτύχθηκε από ("Αξιόπιστα σήματα”) προϋποθέτει ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει πλήρως τους κινδύνους που ενέχονται στις συναλλαγές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης/εμπορευμάτων, όπως ορίζεται σε αυτή τη γνωστοποίηση. Οι μαρτυρίες δεν είναι ενδεικτικές της μελλοντικής επιτυχίας και δεν έχουν επαληθευτεί ανεξάρτητα.

ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ

Σε διάφορα σημεία αυτού του ιστότοπου, μπορείτε να βρείτε μαρτυρίες από πελάτες και πελάτες για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται σε αυτόν τον ιστότοπο ή από τον Αξιόπιστα σήματα. Οι μαρτυρίες είναι πραγματικές δηλώσεις που γίνονται από πελάτες και/ή πελάτες και έχουν μεταφερθεί με ειλικρίνεια σε αυτόν τον Ιστότοπο.

Αν και αυτές οι μαρτυρίες είναι αληθείς δηλώσεις σχετικά με τα αποτελέσματα που ελήφθησαν από αυτούς τους πελάτες ή/και πελάτες, τα αποτελέσματα που προέκυψαν από αυτούς τους πελάτες και/ή πελάτες δεν είναι απαραίτητα τυπικά. Αναγνωρίζετε συγκεκριμένα και συμφωνείτε ότι οι μαρτυρίες δεν αποτελούν εγγύηση για τα αποτελέσματα που θα αποκτήσετε εσείς ή οποιοσδήποτε άλλος χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρονται σε αυτόν τον Ιστότοπο ή από την Εταιρεία.

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ

Κατά καιρούς, η Εταιρεία μπορεί να αναφέρει την επιτυχία ενός από τους υπάρχοντες ή προηγούμενους πελάτες/πελάτες της. Οι πληροφορίες σχετικά με αυτήν την επιτυχία απεικονίζονται με ακρίβεια από τον Πελάτη. Αναγνωρίζετε ότι η προηγούμενη επιτυχία των άλλων δεν εγγυάται την επιτυχία σας.

Όπως με κάθε επιχείρηση, τα αποτελέσματά σας μπορεί να διαφέρουν και θα βασίζονται στην ατομική σας ικανότητα, επιχειρηματική εμπειρία, εξειδίκευση και επίπεδο επιθυμίας. Δεν υπάρχουν εγγυήσεις σχετικά με το επίπεδο επιτυχίας που μπορεί να βιώσετε. Δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα έχετε κανένα εισόδημα και αποδέχεστε τον κίνδυνο τα κέρδη και οι καταστάσεις εισοδήματος να διαφέρουν ανά άτομο. Η επιτυχία κάθε ατόμου εξαρτάται από το υπόβαθρο, την αφοσίωση, την επιθυμία και τα κίνητρά του.

Η χρήση των πληροφοριών, των προϊόντων και των υπηρεσιών μας θα πρέπει να βασίζεται στη δική σας δέουσα επιμέλεια και συμφωνείτε ότι η Αξιόπιστα σήματα δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιτυχία ή αποτυχία της επιχείρησής σας που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με την αγορά και τη χρήση των πληροφοριών, των προϊόντων και των υπηρεσιών μας που εξετάζονται ή διαφημίζονται σε αυτόν τον Ιστότοπο.

Οποιεσδήποτε καταστάσεις εισοδήματος ή κερδών αποτελούν εκτιμήσεις μόνο για το δυναμικό εισοδήματος και δεν υπάρχει καμία διασφάλιση ότι τα κέρδη σας θα ταιριάζουν με τα στοιχεία που παρουσιάζουμε. Η εξάρτησή σας από τα στοιχεία που παρουσιάζουμε γίνεται με δική σας ευθύνη. Τυχόν εισόδημα ή κέρδη που απεικονίζονται ΔΕΝ πρέπει να ερμηνεύονται ως κοινά, τυπικά, αναμενόμενα ή φυσιολογικά για τον μέσο μαθητή. Αυτό το συγκεκριμένο αποτέλεσμα μπορεί να είναι εξαιρετικό και οι μεταβλητές που επηρεάζουν τα αποτελέσματα είναι τόσο πολυάριθμες και μερικές φορές ανεξέλεγκτες, ώστε η Hiubris Indicators δεν παρέχει καμία εγγύηση ως προς το εισόδημα ή τα κέρδη σας ανά πάσα στιγμή.

Όταν χρησιμοποιούνται συγκεκριμένα στοιχεία εισοδήματος και αποδίδονται σε ένα άτομο ή επιχείρηση, αυτά τα άτομα ή οι επιχειρήσεις έχουν κερδίσει αυτό το ποσό. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία διαβεβαίωση ότι τα κέρδη ή το εισόδημά σας θα ταιριάζουν με αυτά τα στοιχεία ή ότι θα βγάλετε χρήματα. Εάν βασίζεστε στα παραδείγματα ή τους αριθμούς μας, το κάνετε με δική σας ευθύνη και αποδέχεστε όλους τους κινδύνους που σχετίζονται με την εμπιστοσύνη σας.

Οποιεσδήποτε αξιώσεις ή δηλώσεις σχετικά με τα εισοδήματα που γίνονται στον ιστότοπό μας ή στο υλικό ή τις πληροφορίες μας δεν πρέπει να θεωρούνται ως μέσες αποδοχές. Οι μαρτυρίες δεν είναι αντιπροσωπευτικές. Δεν υπάρχει καμία διαβεβαίωση ότι τυχόν προηγούμενες επιτυχίες ή προηγούμενα αποτελέσματα, όσον αφορά τα εισοδήματα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ένδειξη της μελλοντικής επιτυχίας ή αποτελεσμάτων σας.

Τα νομισματικά και εισοδηματικά αποτελέσματα βασίζονται σε πολλούς παράγοντες. Δεν έχουμε κανέναν τρόπο να γνωρίζουμε πόσο καλά θα τα καταφέρετε, καθώς δεν γνωρίζουμε εσάς, το ιστορικό σας, την εργασιακή σας ηθική ή τις επιχειρηματικές σας δεξιότητες ή πρακτικές. Επομένως, δεν εγγυόμαστε ούτε υπονοούμε ότι θα κερδίσετε συναλλαγές που θα έχετε εισόδημα ή κέρδη, ότι θα τα πάτε καλά ή ότι θα κερδίσετε χρήματα. Εάν βασίζεστε στα παραδείγματα ή τους αριθμούς μας, το κάνετε με δική σας ευθύνη και αποδέχεστε όλους τους κινδύνους που σχετίζονται με την εμπιστοσύνη σας.

Η λήψη αποφάσεων με βάση οποιεσδήποτε πληροφορίες παρουσιάζονται στα προγράμματα, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες ή στον ιστότοπό μας, θα πρέπει να γίνεται μόνο με τη γνώση ότι ενδέχεται να υποστείτε σημαντικές απώλειες ή να μην κερδίσετε καθόλου χρήματα. Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο επιχειρηματικά κεφάλαια.

​Όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της εταιρείας μας προορίζονται μόνο για εκπαιδευτικούς και ενημερωτικούς σκοπούς. Να είστε προσεκτικοί και να ζητήσετε τη συμβουλή ειδικευμένων επαγγελματιών. Επικοινωνήστε με τον λογιστή, τον δικηγόρο ή τον επαγγελματία σας σύμβουλο, προτού ενεργήσετε για αυτήν ή οποιαδήποτε πληροφορία.

Συνιστάται στους χρήστες των προγραμμάτων, των προϊόντων, των υπηρεσιών και του ιστότοπού μας να κάνουν τη δική τους δέουσα επιμέλεια όταν πρόκειται να λάβουν επιχειρηματικές αποφάσεις και όλες οι πληροφορίες, τα προγράμματα, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί θα πρέπει να επαληθεύονται ανεξάρτητα από τους δικούς σας εξειδικευμένους επαγγελματίες. Οι πληροφορίες, τα προγράμματα, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας θα πρέπει να εξετάζονται και να αξιολογούνται προσεκτικά πριν λάβουμε μια επιχειρηματική απόφαση ή εάν θα βασιστούμε σε αυτά. Όλες οι γνωστοποιήσεις και οι αποποιήσεις ευθυνών που γίνονται στο παρόν, στον ιστότοπό μας ή σε οποιοδήποτε υλικό που σας παρέχεται ισχύουν εξίσου για οποιεσδήποτε προσφορές ή κίνητρα που μπορεί να γίνουν από την εταιρεία μας.

Συμφωνείτε αυτό Αξιόπιστα σήματα δεν ευθύνεται για την επιτυχία ή την αποτυχία των προσωπικών ή επιχειρηματικών σας αποφάσεων σχετικά με οποιαδήποτε πληροφορία παρουσιάζεται από την εταιρεία μας ή τα εταιρικά προγράμματα, προϊόντα ή/και υπηρεσίες μας.

Αλλαγές στο Περιεχόμενο

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο παρέχονται ως έχουν, υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση και δεν παρέχεται καμία εγγύηση ως προς την ακρίβεια, την πληρότητα ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένο σκοπό. Η RWC έχει εκφράσει τις δικές της απόψεις και απόψεις σε αυτόν τον ιστότοπο (ή εκείνες των θυγατρικών της) και αυτές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η RWC δεν έχει καμία υποχρέωση να ενημερώνει τις πληροφορίες και οι αναγνώστες δεν θα πρέπει να βασίζονται αποκλειστικά στις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο για τη λήψη μιας επενδυτικής απόφασης.

Ευθύνη

Ενώ η Trusted Signals επιδιώκει να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο είναι ακριβείς και πλήρεις κατά την ημερομηνία δημοσίευσης, ούτε Αξιόπιστα σήματα ούτε κανένα από το προσωπικό της εγγυάται την επάρκεια, την ακρίβεια ή την πληρότητα αυτών των πληροφοριών και δεν αποδέχεται καμία ευθύνη που απορρέει από την επίκληση οποιασδήποτε ανακρίβειας, παράλειψης ή τη χρήση ή την εξάρτηση από τις πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο.

Προστασία Δεδομένων

Στο βαθμό που οποιαδήποτε πληροφορία παρέχετε ή που λαμβάνουμε από αυτόν τον ιστότοπο συνιστά προσωπικά δεδομένα, συναινείτε στην επεξεργασία τους από Αξιόπιστα σήματα και τους αντιπροσώπους της και άλλα τρίτα μέρη. Όλα αυτά τα πρόσωπα/οντότητες υποχρεούνται να τηρούν το απόρρητο αυτών των πληροφοριών. Εάν δεν επιθυμείτε οι πληροφορίες σας να χρησιμοποιηθούν με αυτόν τον τρόπο, θα πρέπει να το συμβουλεύσετε Αξιόπιστα σήματα μέσω e-mail. Έχετε το δικαίωμα να λάβετε ένα αντίγραφο των πληροφοριών που διατηρούμε για εσάς γράφοντάς μας και ζητώντας το. Ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου και την Πολιτική Cookies για πιο λεπτομερείς πληροφορίες.

Σημείωση απορρήτου και cookie

Αξιόπιστα σήματα αναγνωρίζει τη σημασία της προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτή η Πολιτική έχει σχεδιαστεί για να σας βοηθήσει να κατανοήσετε ποια δεδομένα συλλέγει ο ιστότοπος και τι κάνει με αυτά τα δεδομένα. Αυτή η Πολιτική καλύπτει τα πρότυπα και τις διαδικασίες απορρήτου και cookie μας και, κατά περίπτωση, θα πρέπει να διαβάζεται σε συνδυασμό με τους όρους και τις προϋποθέσεις του ιστότοπού μας ή άλλα νομικά έγγραφα.

Για τους σκοπούς του Νόμου για την Προστασία Δεδομένων του 1998, του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων ((ΕΕ) 2016/679) («GDPR») καθώς και όλων των διαδοχικών νομοθετικών πράξεων του νόμου περί προστασίας δεδομένων του 1998 και του GDPR και της Οδηγίας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (2002/58/ΕΚ) μαζί με όλη την εκτελεστική και διάδοχη νομοθεσία (συλλογικά, η «Νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων»), Αξιόπιστα σήματα είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας και είναι υπεύθυνος για τα προσωπικά σας δεδομένα. 

GDPR και προσωπικά δεδομένα

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων ("GDPR") μεταρρυθμίζει το πλαίσιο προστασίας δεδομένων της ΕΕ και ισχύει άμεσα σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ από τις 25 Μαΐου 2018. Ο GDPR θα συμπληρωθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο από το Νομοσχέδιο για την Προστασία Δεδομένων ("DPB") το οποίο θα να καταργήσει και να αντικαταστήσει τον Νόμο για την Προστασία Δεδομένων του 1998 και θα ενσωματώσει τον GDPR στο αγγλικό δίκαιο. Το πεδίο εφαρμογής και η εφαρμογή του GDPR είναι πιο εκτεταμένο από τον Νόμο για την Προστασία Δεδομένων του 1998. Ο GDPR, μεταξύ άλλων, επεκτείνει τα δικαιώματα δεδομένων των ατόμων, απαιτεί από τους οργανισμούς να αναπτύξουν σαφείς πολιτικές και διαδικασίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, επιβάλλει μεγαλύτερες υποχρεώσεις στους υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων και απαιτεί από τις εταιρείες να είναι σε θέση να αποδείξουν τη συμμόρφωσή τους με τον GDPR.

 

Προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που σχετίζεται με ένα άτομο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την άμεση ή έμμεση ταυτοποίηση του ατόμου. Μπορεί να περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε, ένα όνομα, μια διεύθυνση email, αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ημερομηνία γέννησης, τοποθεσία, συμπεριφορά ή διεύθυνση IP.

Αξιόπιστα σήματα Οι βασικές δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων περιλαμβάνουν την επεξεργασία:

    1) Προσωπικά δεδομένα αγοραστών

    2) Προσωπικά δεδομένα πιθανών αγοραστών (Trial Members)

Ο τύπος των προσωπικών δεδομένων που θα συλλέξουμε θα ποικίλλει ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκετε παραπάνω. 

Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο όταν μας το επιτρέπει ο νόμος.

 

Πολιτική Cookies

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Ένα cookie είναι ένα μικρό αρχείο δεδομένων που τοποθετείται στον υπολογιστή σας το οποίο καταγράφει πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές σας και μας επιτρέπει να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στον ιστότοπο, για παράδειγμα, θυμόμαστε τη χώρα διαμονής σας. Συνεχίζοντας την πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από την Πολιτική μας για τα Cookies. Μπορείτε να αποδεχτείτε ή/και να αποκλείσετε οποιαδήποτε στιγμή αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας.

 

Πώς να αποφύγετε τα cookies

Εάν δεν αποδέχεστε τη χρήση cookies, το πρόγραμμα περιήγησής σας μπορεί να ρυθμιστεί έτσι ώστε να απορρίπτει αυτόματα την αποθήκευση cookies ή να σας ενημερώνει κάθε φορά που ένας ιστότοπος ζητά την αποθήκευση ενός cookie. Τα cookie που έχουν αποθηκευτεί στο παρελθόν μπορούν επίσης να διαγραφούν μέσω του προγράμματος περιήγησης ιστού.

 

Εάν το πρόγραμμα περιήγησής σας απορρίπτει τα cookies, αυτό μπορεί να μειώσει τη λειτουργικότητα του ιστότοπου.

 

Copyright

Κανένα μέρος αυτού του ιστότοπου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια του Αξιόπιστα σήματα

Κουτί προώθησης

Κάποιος αγόρασε ένα

Όνομα προϊόντος

πληροφορίες πληροφορίες
???? 9 ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 20 ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ! ????
📈 Απογειώστε τις συναλλαγές σας στο επόμενο επίπεδο! ⚙️ Εύκολη εγκατάσταση & υποστήριξη 24/7
1. Επιλέξτε Συνδρομή Η τιμή σας δεν θα αλλάξει ΠΟΤΕ / Ακύρωση οποιαδήποτε στιγμή
Save $ 60.00 Η ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΣΕ 24 ΩΡΕΣ ????
$ 99.00
$ 159.00
Save $ 200.00 Η ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΣΕ 24 ΩΡΕΣ ????
$ 279.00
$ 479.00
Save $ 1,300.00 Η ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΣΕ 24 ΩΡΕΣ ????
$ 599.00
$ 1,899.00
Save $ 1,500.00 Η ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΣΕ 24 ΩΡΕΣ ????
$ 999.00
$ 2,499.00